ศาลแจ้งคุ้มครองชั่วคราวให้ผู้ใช้มือถือดีแทค บนคลื่น 850MHz ใช้งานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.61 !!

บนคลื่น 850MHz
คลื่น 850MHz ใช้งานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.61

ลูกค้าดีแทค | 850 MHz

NEWTV 18
– สนับสนุนเนื้อหาข่าวโดย NEWTV 18 –

ศาลแจ้งคุ้มครองชั่วคราว ให้สำหรับผู้ใช้มือถือ ดีแทค (TAC-Total Access Communication Plc.) บนคลื่น 850MHz ใช้งานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.61 !!

ศาลปกครองกลาง วินิจฉัยว่า ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการชั่วคราวฯ มีความมุ่งหมายประการสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้บริการ ที่ยังไม่อาจโอนย้ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นๆ สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุด อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประมูลคลื่นความถี่ใหม่ โดยให้ผู้รับสัมปทานเดิมมีหน้าที่ให้บริการต่อไปได้ เป็นการชั่วคราว กสทช. จึงไม่อาจอ้างกรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่น ความถี่มาใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่ให้ดีแทค เข้าสู่มาตรการคุ้มครองตามประกาศดังกล่าว มติของ กสทช. จึงน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

อีกทั้งถึงแม้ผู้ใช้บริการ ที่ยังไม่สามารถโอนย้ายเลขหมายได้ จะมีจำนวนมากน้อยเพียงใด แต่ก็ต้องฟังว่าผู้ใช้บริการดังกล่าวอาจเป็นผู้เจ็บป่วย พิการ สูงอายุที่ต้องติดต่อสื่อสารกรณีเร่งด่วน หรืออยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ สามารถใช้ได้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หากดีแทคไม่สามารถให้บริการได้ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ที่ยากแก่การเยียวยาได้ในภายหลัง

นอกจากนี้การที่ศาลจะคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ ของ กสทช. จะมีผลให้ดีแทคสามารถให้บริการในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านการสิ้นสุดสัมปทานเป็นการชั่วคราวเท่านั้น มิได้มีผลเป็นการห้ามมิให้ กสทช. ประมูลคลื่นความถี่ใหม่ และดีแทคมีหน้าที่ชำระค่าใช้คลื่นความถี่ในช่วงเวลาดังกล่าว การทุเลาการบังคับตามมติ กสทช. จึงไม่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของรัฐหรือบริการสาธารณะ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการบังคับได้ และเห็นว่าผู้ใช้บริการที่ยังไม่สามารถโอนย้ายได้มีประมาณ 9 หมื่นราย จึงควรกำหนดระยะเวลาทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช. ไว้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2561

ศาลปกครองกลางจึงมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ อกสทช. ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561 ที่กำหนดเงื่อนไขว่า หากดีแทคไม่เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ และ 900 เมกะเฮิรตซ์ ก็จะไม่ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุด การอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 โดยให้ดีแทคได้รับสิทธิเข้าสู่ มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศดังกล่าว จึงให้ทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าวจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.2561 เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ด้วยสำนักงาน กสทช.ได้รับคำสั่งศาลจากศาลปกครองกลาง ในวันนี้ (14 ก.ย.2561) เวลา 13.18 น. มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติ กสทช.ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2561 โดยให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี ได้รับสิทธิเข้าสู่มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว ในกรณีการสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ.2556 ได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค.2561 เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ดังนั้น ที่สำนักงาน กสทช.ได้มีประกาศแจ้งให้ประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทค บนคลื่นความถี่ 850 MHz รีบย้ายไปใช้บริการบนคลื่นความถี่อื่น ในค่ายเดิม หรือโอนย้ายค่าย ภายในวันที่ 15 ก.ย.2561 นั้น เมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวลงมา ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทค บนคลื่นความถี่ 850 MHz ยังคงสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ธ.ค.2561 ตามคำสั่งศาล

“กสทช. และสำนักงาน กสทช. พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทคบนคลื่น 850 MHz สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง” นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าว

NEWTV 18
– สนับสนุนเนื้อหาข่าวโดย NEWTV 18 –เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ