พุทธวจนล้านนาเรดิโอ | ฟังธรรมะออนไลน์
พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำของตถาคต ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเว็บไซต์ www.coolzaa.com