พุทธวจนล้านนาเรดิโอ

พุทธวจนล้านนาเรดิโอ | ฟังธรรมะออนไลน์

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำของตถาคต ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน มีความเลื่อมใสอย่ายิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ