วัดนาป่าพง   |   ฟังธรรมะออนไลน์ โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโลวัดนาป่าพง (พุทธวจนสถาบัน) ตั้งอยู่ที่ 29 หมู่ 7 ต.บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี ถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ให้ความสงบต่อจิตใจผู้มาปฏิบัติธรรมได้เป็นอย่างดี มีสวนป่าอันสงบร่มเย็น เป็นที่ฝึกจิตฝึกใจ ให้เข้าถึงธรรม ธรรมแห่งชีวิต ที่เป็นสัจธรรมยิ่ง ทำให้แจ้งรู้จริงถึงธรรมอันลึกซึ่ง ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด พุทธมามกะทั้งหลายมาพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญเพียรภาวนาศีล เพื่อความบรรลุธรรม ให้สมกับเป็นบุคคลที่ ประกาศตนเป็นชาวพุทธ นับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึง แล้วปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป …

แผนที่เข้าปฏิบัติธรรม วัดนาป่าพง

แผนที่เข้าปฏิบัติธรรมที่ วัดนาป่าพง จังหวัปทุมธานี

สถานปฏิบัติธรรม วัดนาป่าพง

ที่อยู่: 29 หมู่ 7 ต.บึงทองหลาง, ลำลูกกา, อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 086 360 5768

ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเว็บไซต์ www.coolzaa.com