44 ปี สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (ที่ 8 จากซ้าย) ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

ประกอบด้วย ดร.นพ.เวสารัช เวสสโกวิท, ศ. ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์, ศ.นพ.วรพงษ์ มนัสเกียรติ, นพ.สมศักดิ์ ตันรัตนากร,รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา,ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์, ศ.พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช, ศ.พญ.กนกวลัย กุลทนันท์, รศ.พญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน, พ.อ.หญิง รศ.พญ.กอบกุล อุณหโชค, ศ.พญ.วรัญญา บุญชัย, นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี, ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง, ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตนเวช และนพ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ ได้จัดงานประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562” ครั้งที่ 44

ภายในงานมีการบรรยายและแสดงเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลผิวหนัง พร้อมการบรรยายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากในและต่างประเทศ และจัดจัดกิจกรรมพิเศษ “แพทย์ผิวหนังพบประชาชน” ในหัวข้อ “PM 2.5 ปัญหาที่ยังไม่จบ” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ชั้น 22


เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ