iPhone 12  |  หลายคนอาจกำลังกังวลใจในเรื่องการใช้งาน iPhone 12 เมื่อผลการทดสอบจากเว็บไซต์ Tom’s Guide ได้ทดสอบและเทียบผลการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของทั้ง iPhone 12 และ iPhone 12 Pro ด้วยการใช้งานท่องเว็บไซต์ ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งระบบ 5G และระบบ 4G ด้วยความสว่างของหน้าจอที่ 150 nits โดยเปิดหน้าเว็บใหม่เรื่อยๆทุก 30 วินาทีiPhone-12

ผลการทดสอบ

iPhone 12 สามารถใช้งานตัวเครื่องผ่านการทดสองด้วยระบบ 5G ใช้งานได้ที่ 8 ชั่วโมง 25 นาที ทดสอบกับระบบ 4G ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง 23 นาที

iPhone 12 Pro สามารถใช้งานตัวเครื่องผ่านการทดสองด้วยระบบ 5G ใช้งานได้ที่ 9 ชั่วโมง 6 นาที ทดสอบกับระบบ 4G ใช้งานได้ 11 ชั่วโมง 24 นาที

*** สำหรับวิธีการช่วยลดการใช้พลังงานสามารถปิด 5G หรือจะเลือกเป็นระบบ 5G Auto ก็ได้ซึ่งเป็นโหมดสลับการใช้ข้อมูลอัจฉริยะของ APPLE สำหรับการใช้งานระหว่าง 5G/4G