พุทธวจนล้านนาเรดิโอ | ฟังธรรมะออนไลน์

พุทธวจนล้านนาเรดิโอ ร่วมกันมุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่คำของตถาคต ตถาคเต เอกนฺตคโต อภิปฺปสนฺโน มีความเลื่อมใสอย่ายิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียว