*** ขออภัย !! หากไม่สามารถรับฟังรายการต่างๆผ่าน Google Chrome เวอร์ชั่นปัจจุบันได้ เพื่อความสะดวกต่อการรับฟัง กรุณาดาวน์โหลดและใช้งานผ่าน Mozila Firefox หรือ Microsoft EDGE

รวมพลจิตอาสาสร้างพื้นที่ “เรียน เล่น รู้ ตามรอยพ่อ” เพื่อเด็กตาบอด

เมื่อเร็วๆ นี้ จิตอาสาจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทผู้ร่วมทุน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย ร่วมกันสร้างพื้นที่ “เรียน เล่น รู้ ตามรอยพ่อ” (ภายใต้โครงการ “สุขอาสา” ของเชฟรอน) ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไว้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาได้

กิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน แบ่งเป็นจิตอาสาจากเชฟรอน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จ.ลพบุรี เครือข่ายฟื้นฟูป่าสัก นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ จ.สระบุรี และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี รวมกว่า 180 คน ร่วมกับเด็กๆ และคุณครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี กว่า 20 คน ลงมือปรับเปลี่ยนพื้นที่รกร้างจำนวน 2 ไร่ของโรงเรียน ให้กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้กลางธรรมชาติขนาดใหญ่ ตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” แนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

โดยกิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ “เรียน เล่น รู้ ตามรอยพ่อ” ในครั้งนี้ ประกอบด้วยการทำแปลงผักปลอดสารเคมี ปรับปรุงบ่อน้ำพร้อมกั้นรั้วไม้โดยรอบ และสร้างลานอเนกประสงค์ ซึ่งไม่เพียงเป็นพื้นที่ให้เด็กๆ ตาบอดกว่า 100 คน ได้ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแล้ว ยังมอบพืชผลซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบด้านอาหารของโรงเรียนอีกด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งโครงการ “สุขอาสา” ซึ่งเชฟรอนจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตามความสมัครใจเพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ