ความร่วมมือสู่มาตรฐานสากล

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา APRAG Conference 2020 ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่าง ที เอช เอ ซี สถาบันอนุญาโตตุลาการ และ Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG) ในหัวข้อ “INNOVATIONS AND CHALLENGES: FACING THE ARBITRATION INDUSTRY” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ รวมไปถึงการพัฒนากฎหมาย การปรับปรุงมาตรฐานและความรู้ที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการรวมกลุ่มอนุญาโตุลาการประเทศสมาชิกกว่า 60 ประเทศ เพื่อผลักดันการระงับข้อพิพาทโดยวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution : ADR) สู่มาตรฐานสากล ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ