โรงพยาบาลสนามชัยเขตโรงพยาบาลสนามชัยเขต เดิมชาวบ้านเรียกว่า “โรงพยาบาลหัวนา” เปิดให้บริการรักษาตั้งแต่ปี 2529 เป็น รพ.ขนาด 10 เตียง มีนายแพทย์สมคิด วิระเทพสุภรณ์ เป็นผู้อำนวยการคนแรกจนถึงปัจจุบัน มี 170 เตียง ในยุคก่อตั้งโรงพยาบาลนั้นถือว่า อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ยังเป็นป่า อยู่ในพื้นที่สีชมพู มีถนนดินลูกรังและเต็มไปด้วยหลุมบ่อ สมัยนั้นชาวบ้านยังพกมีดติดตัวไปไหนมาไหน

เดิมอำเภอสนามชัยเขตมีฐานะเป็นเมือง ชื่อว่า เมืองสนามไชยเขตร (ซึ่งเดิมเป็นบ้านพระงาม) มีตำแหน่งผู้ว่าราชการเมือง และให้ขึ้นกับเมืองฉะเชิงเทรา เมืองสนามไชยเขตร มีหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่เก่าแก่ เป็นชุมชนดั้งเดิมของคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ก่อนที่จะมีชาวลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย เช่น บ้านช่อง เมื่อ พ.ศ. 2354 อำเภอสนามชัยเขตมีฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เรียกว่า “กิ่งอำเภอสนามไชยเขตร”

ต่อมาถูกยุบฐานะเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภพนมสารคาม เมื่อ พ.ศ. 2454 ต่อมา พ.ศ. 2509 ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่ง อำเภอสนามไชยเขตร ตั้งที่ว่าการกิ่งอำเภอที่บ้านโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก “กิ่งอำเภอสนามไชย” เป็น “กิ่งอำเภอสนามชัย” เมื่อ พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะเป็น “อำเภอสนามชัย” เมื่อ พ.ศ.2516 ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล สนามชัยเขต หมู่ที่ 5 บ้านโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี (สุนทรชัยนันทน, 2534 :141 -143)

อำเภอสนามชัยเขตมีลำน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือแควระบม แควสียัด หนองกระทิน อ่างระบม อ่างบ้าน กม.7 และอ่าวคลองตาผึ้ง สภาพป่าในเขตอำเภอสนามชัยเขตเป็นป่าดงดิบ เนื่องจากมีฝนตกชุม จึงมีพันธุ์ไม้ขึ้นหนาแน่น ปัจจุบันอำเภอสนามชัยเขต ประกอบด้วย 4 ตำบลคือ ตำบลคู้ยายหมี ต.ลาดกระทิง ต.ท่ากระดาน และต.ทุ่งพระยา แบ่งเป็น 59 หมู่บ้าน 1 เทศบาล และ 4 อบต.

ขอขอบคุณข้อมูลประกอบ

บรรยายภาพ : ปี 2532 วางศิลาฤกษ์ อาคารสมบูรณ์ทรัพย์ (ตึก3) เตียงรับผู้ป่วยยังวางตามระเบียงทางเดิน
ภาพ : นายแพทย์สมคิด วิระเทพสุภรณ์
ข้อมูล : ภญ.ศิริพร จิตต์ประสิทธิ์สิริ
นายไพโรจน์ กิมะพันธุ์ สสอ.สนามชัยเขต
เพจ : 100ปีการสาธารณสุขไทย