SISB เดินสายนำเสนอข้อมูลแก่นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุน บล.ฟินันเซีย

SISB

SISB – เมื่อเร็วๆ นี้ คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย), คุณสุนันทา ลีลาแสงลาย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ขวา) บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) และคุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ (กลาง) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น (Lead Underwriter) ร่วมจัดบรรยายนำเสนอข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์และผู้แนะนำการลงทุนของฟินันเซีย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารอัลม่าลิงค์

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า
Finansia Syrus Securities
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ