โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ ผนึกเครือข่าย ปลุกความร่วมมือสร้างโลกยั่งยืนก่อนจะสาย

เผยกว่า 45 ประเทศ แห่ร่วมประชุมออนไลน์ “Social Value Matter 2021” ช่วง 20-21 ตุลาคมนี้

socialvaluethailandสถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์    ร่วมกับ เครือข่าย Social  Value International  และเครือข่ายขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าสังคมทั้งภาครัฐ การศึกษา ภาคธุรกิจ และธุรกิจเพื่อสังคม  ประกาศความพร้อม  จัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Social  Value Matter 2021”   ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ.2564  ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อม  ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฯลฯ  จาก 45 ประเทศ ตอบรับเข้าร่วมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย   ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคมให้ชุมชน 

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์   ผู้อำนวยการ สถาบัน โซเซียล แวลู ไทยแลนด์ (Social Value Thailand)  และบีคอร์ป ไทยแลนด์  กล่าวว่า   ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอนของโลก ที่ส่งผลกระทบเด่นชัดขึ้น ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงมหันตภัยโควิด-19   และอีกหลายความท้าทายความยั่งยืน  ทำให้ผู้นำองค์กรโลก ผู้นำการขับเคลื่อนสังคมในทุกประเทศ   มีความตื่นตัวหันมาสนใจและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างคุณค่าให้สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น  โดยมีความพยายามจะประเมินผลกระทบ ความคุ้มค่าและผลลัพธ์ของการดำเนินงานทางด้านสังคม เช่นเดียวกับเรื่องเศรษฐกิจ   อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรื่องการสร้างคุณค่าทางสังคมยังเป็นเรื่องใหม่ และยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล    การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน  Social  Value Matter 2021     จึงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม 

ภายใต้ธีม Leading our Transition to a Sustainable World ” หัวใจสำคัญของการประชุม Social  Value Matter 2021  ในปีนี้จะเน้นหนักไปที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในบริบทต่างๆ  ที่ต้องการผู้นำ และบุคลากรที่มีศักยภาพ ที่มีความรู้ความเข้าใจมิติความยั่งยืน  มีเครื่องมือที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ในการที่จะนำองค์กร ธุรกิจ หรือชุมชน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ของโลก ได้อย่างทันท่วงที   ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กว่า 30 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึง 17 เป้าหมายความยั่งยืนโลก SDGs  โดยผู้เข้าร่วมประชุม ยังจะได้เรียนรู้ชุดเครื่องมือ  กรณีศึกษา บทเรียนการประเมิน และการบริหารจัดการผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  ( Social Value Accounting/ Impact Measurement/ Impact development)   บนพื้นฐานความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง ตลอดจนได้รู้จักเครือข่าย ในการทำงานขับเคลื่อนสังคมและความยั่งยืนใหม่ๆ 

อดัม ริชาร์ดด้านดร. อดัม ริชาร์ด   ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลกระทบ Social  Value  International  กล่าวว่า ความท้าทายของโลกที่เกิดขึ้น อาจทำให้หลายคนกลัว และกังวล แต่อยากให้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาว่า  เราก็สามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้   และเราคงจะต้องผนึกกำลังร่วมมือกัน  เริ่มจากทบทวนวันนี้องค์กรของคุณ ทำได้ดีแล้วหรือยัง คุณได้ช่วยให้องค์กรตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมได้ดีหรือยัง   คุณมีข้อมูลที่ดีเพียงพอที่จะช่วยนำองค์กรไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่าหรือไม่ และนี่คือความท้าทาย ที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเข้มข้นในการประชุมครั้งนี้ 

การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องการสร้างคุณค่าให้สังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน  “Social  Value Matter 2021”    กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีพันธมิตรร่วมจัดและให้การสนับสนุนที่สำคัญๆ คือ Social  Value  International  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด   สถาบันวิทยาการจัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่นจำกัด (TRIS)  และบริษัท แสงเจริญแกรนด์จำกัด  ฯลฯ   ผู้สนใจ สามารถ ลงทะเบียน ร่วมประชุมและซื้อบัตร ได้ที่  https://www.eventpop.me/e/11170/social-value-matters-2021  รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ผ่าน SVM   Talk Series  ซึ่งจัด  Live สด ทุกวัน เวลา 16.00น.-17.00น. ผ่านเพจ Social Value Thailand https://www.facebook.com/socialvaluethailand   หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์  https://socialvaluethailand.org/  

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ