ม.ศรีปทุม คว้า 10 รางวัล สองปีซ้อน “บุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท.” มากที่สุด ม.เอกชน

SPU Dynamic สุดๆ ตอกย้ำมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ คว้า 10 รางวัล บุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท.2562 ม.ศรีปทุม เจ๋งสุด กวาดรางวัลมากที่สุด ม.เอกชน สองปีซ้อน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับรางวัล “บุคลากรดีเด่น”และ“นักศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2562 จำนวน 10 รางวัล จากดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 42 ปี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเดอะเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ต่อจากนั้นเป็นการกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือในการจัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนของประเทศ” โดยใจความสำคัญตอนหนึ่ง กล่าวถึง นโยบายการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงฯ ที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับคำว่า “โอกาส ปัญญาและอนาคต” เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้

และในปี 2562 นี้ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีบุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล แยกเป็นรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 2 รางวัล และรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 8 รางวัล นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในครั้งนี้ และครั้งที่แล้ว ซึ่งในปี 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น 3 รางวัล และนักศึกษาดีเด่น 7 รางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัลเช่นเดียวกัน จึงสามารถการันตรีมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิชาการของ SPU ได้เป็นอย่างดี

โดยรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

– ผศ.ดร. วรากร ใช้เทียมวงศ์ คณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ อาจารย์ดีเด่น ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์

– นางสาวกชพรรณ คัดชาชัย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม

และรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

– นายโอรส เหล่าสันติสุข จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต จากคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

– นายสัมพล กรินรักษ์ จากคณะดิจิทัลมีเดีย ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์

– ดร.สาวิตรี จูเจี่ย จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ดร.ธารทิพย์ สีตาล จากคณะบัญชี นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

– ร.ต. โชคชัย เอกศรีวิชัย จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– ร.ท. กมลภู สันทะจักร์ จากคณะบัญชี ได้รับรางวัล นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์

– นางสาวเบญจพร แก้วประสิทธิ์ จากคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

สำหรับรางวัล “บุคลากรดีเด่น” และ “นักศึกษาดีเด่น” ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้จัดทำการคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาดีเด่นของสมาคมฯ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผลงานดีเด่นทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม

ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ของสมาคมฯ ประจำปี 2562 โดยเป็น รางวัลบุคลากรดีเด่น รวมจำนวน 18 คน แยกเป็น ด้านวิชาการ 11 คน และด้านสนับสนุนวิชาการ 7 คน และรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทต่างๆรวม 23 คน และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPUDynamicUniversity #นักศึกษาดีเด่นสสอท. #บุคลากรดีเด่นสสอท.

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ