SVL Group รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ปี 2561

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SVL Corporation Limited)
บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (SVL Corporation Limited)

SVL Group | สถานประกอบกิจการดีเด่น

แนะนำเพิ่มเติม
ป้ายหน้าการแบ่งหน้า

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร โดย บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ประจำปี 2561 โดยมีนายจอม จันทรวิทุร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร จาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

coolzaa
COOLZAA

เพิ่มเติมคุณอาจกำลังสนใจ